top of page

Kodex odhadce

 

Vztah ke společnosti

 1. Odhadce při své práci chrání zájmy veřejné, prosazuje zvýšení úrovně odborných odhadů, plně využívá svého vzdělání a praxe v oboru, je společensky bezúhonný a práci vykonává s vědomím plné zodpovědnosti za její výsledky.

 2. Odhadce je povinen při své práci dodržovat a dbát na dodržování platných zákonů, nařízení a norem.

 3. Odhadce je povinen odmítnout zakázku, při které by mohl být ke klientovi podjatý. Odhadce vykonávající svou profesi nemůže v konkrétním případě zároveň vykonávat jinou podnikatelskou činnost, při které by mohlo dojít ke střetu zájmů či podjatosti.

Vztah ke klientovi

 1. Odhadce chrání zájmy svého klienta, vykonává práce na zakázce s vysokým profesionálním úsilím a na odpovídající úrovni s cílem zajistit vysokou kvalitu odhadu.

 2. Odhadce musí podřídit svůj osobní zájem zájmu klienta. Pokud by došlo ke střetu těchto zájmů, je povinen o tom neprodleně klienta vyrozumět a případně od zakázky odstoupit. Jednání s klientem jsou důvěrná a jím poskytnuté informace nesmí být použity při jiném odhadu nebo činnosti bez jeho souhlasu. O skutečnostech týkajících se klienta zachovává mlčenlivost.

 3. Odhadce má nárok na přiměřenou odměnu za provedené výkony. Při zahájení prací na odhadu musí s klientem uzavřít dohodu ve smyslu obecně platných předpisů, ve které se mimo jiné stanoví výše honoráře, termíny a podmínky splatnosti honoráře. Výši honoráře stanoví podle obecně uznávaných zásad přiměřeně rozsahu a náročnosti odhadu.

 4. Odhadce nesmí bez předchozího souhlasu objednavatele pověřit zpracováním zakázky jinou osobu, kromě svých spolupracovníků. Může však zadat části zakázky jako subdodávku, pokud si ponechá řízení a koordinaci práce. Formou subdodávky je odhadce povinen zadat ty části odhadu, které jsou mimo obor jeho specializace.

Vztah k profesi

 1. Odhadce působí na šíření dobrého jména profese. 

 2. Odhadce nesmí při výkonu svého povolání poškodit svou profesi, dbá na dodržování společenských a etických pravidel a musí se vyvarovat takových způsobů jednání, které by ohrozily nebo znevážily profesi ve společnosti. Zejména se vyhýbá způsobům nekalé soutěže, nepřiměřené reklamě, zatajování a zamlčování některých skutečností. Odmítá různé formy nátlaku a ovlivňování. Nevydá odborný odhad a stanovisko bez důkladné znalosti věci.

 3. Odhadce sleduje vývoj své profese a oboru, doplňuje své vědomosti a zvyšuje svou kvalifikaci.

 4. Odhadce zpracovávající odhad nebo řídící práci na ocenění, opatřuje tento odhad svým podpisem a razítkem. Tím také přebírá odpovědnost za odbornou úroveň a kvalitu odhadu. Odhady takto označené zapisuje do vedeného seznamu. 

 5. Odhadce nesmí přijímat závazky, funkce a jiné zakázky neslučitelné s výkonem činnosti odhadce.

 

Kodex odhadce
bottom of page